Ochrona danych osobowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych w Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej powoływane również jako: ,,Rozporządzenie” informujemy, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach, ul. Radomska 34, 27-230 Brody, tel. 41 271 13 31, adres e-mail: ckir@brody.info.pl 
 2. Kontakt do powołanego przez Administratora Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem poczty elektronicznej e-mail: e.suchecka@brody.info.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) Rozporządzenia, to jest na podstawie tego, że osoba, której dane osobowe dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. realizacji działalności statutowej.
 4. Celem przetwarzania jest możliwość udziału mojego dziecka jako uczestnika w zajęciach i imprezach kulturalnych, w tym konkursach, organizowanych przez CKiR w Brodach.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, lecz niezbędna w wyżej określonym celu. W przypadku niepodania danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwe realizowanie statutowych zadań przez CKiR Brody i zapewnienie udziału dziecka w organizowanych zajęciach/imprezach.
 6. Cofnięcie zgody następuje poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną i wysłanie jej do Inspektora Danych Osobowych Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści udostępnionych danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie gody przed jej cofnięciem.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim poza dalej wymienionymi. Odbiorcami danych będą tylko: Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach oraz Gmina Brody.
 9. Nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub dziecka narusza przepisy Rozporządzenia bądź ustawy o ochronie danych osobowych.
 12. Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez czas niezbędny do realizowania statutowych zadań przez CKiR w Brodach w związku z udziałem dziecka w zajęciach/imprezach, konkursach, do których przystępuje jako uczestnik, zaś po tym okresie archiwizowane i przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 Nr 14 poz. 67, sprostowanie Dz. U. z 2011r. Nr 27, poz. 140), dla kategorii archiwalnej B10, symbol klasy – 0132

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach
Data utworzenia:2020-02-13
Data publikacji:2020-02-13
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1213